תנאי קבלה

תנאי קבלה ללימודים לתואר שלישי Ph. D באוניברסיטאות ברומניה

כללי
האוניברסיטאות מופיעות ברשימת המוסדות להשכלה גבוהה ברומניה, כמוסמכות להעניק תארים אקדמאים BA, MA ו-Ph. D .(בבש- בולאי" קלוז',וסט אוניברסיטי-טימישוארה,וא.י.קוזה-יאסי)

המעונין/ת ללמוד באוניברסיטת הנ"ל חייב/ת לפנות בכתב למשרד החינוך ולקבל אישור אישי, המחלקה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911. פקס: 5603876-02. (דוגמא של אישור אישי מצ"ב).

עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה, תיקון מס' 11, הלימודים ב-
"Babes-Bolyai" Univesity Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Bucuresti.
לא מתקיימים בישראל כשלוחה ולא בשיטת "Distance Learning".

הלימודים נערכים ישירות במוסד האם.
הסטודנט/ית מתקבל/ת לאוניברסיטה ללימודים כתלמיד מחקר, ולאחר אישור הצעת המחקר על ידי הרשויות המוסמכות נקבעת תוכנית מחקר בשיתוף עם המנחה המדעי של האוניברסיטה.

פרטים נוספים ניתן לקבל החתום מטה

תנאי הקבלה
תואר MA  מוכר.
ראיון אישי.
אישור נושא המחקר.

מסמכים דרושים להרשמה
א.    טופס הרשמה לאוניברסיטה.
ב.    תעודת MA וגיליון ציונים.
ג.    תעודת BA וגיליון ציונים.
ד.    תעודת בגרות וגיליון ציונים.
ה.    תעודות מקצועיות (הוראה, הנדסאי, אחות וכד') וגיליון ציונים.
ו.    מכתב המלצה.
ז.    תעודת לידה.
ח.    קורות חיים – CV.
ט.    רשימת פרסומים – (מאמרים/ספרים שפורסמו).
י.    תעודה רפואית (כולל HIV).
יא.    3 תמונות פספורט.

עלות התוכנית בהתאם לפקולטה בה לומד הדוקטורנט
א.    שכר לימוד  מלא עד לקבלת התואר.
ב.הדרכה ויעוץ לאורך כל זמן הלימודים
פרוט פריסת התשלומים תסוכם עם החתום מטה ודרישות האוניברסיטה

נוהלי רישום
כל מועמד ללימודים מתבקש להציג את המסמכים הבאים לצורך הרשמתו:
1.    קורות חיים הכוללים פירוט על השכלתו והתפקידים שממלא המועמד במקום עבודתו.
2.    תעודות המעידות על השכלה, כולל השתלמויות מקצועיות.
3.    תעודת בגרות + גיליון ציונים (תעודת גמר ביה"ס + גיליון ציונים)
4.    תעודת BA + גיליון ציונים.
5.    תעודת MA + גיליון ציונים.
6.    תעודת לידה.
7.    תעודת בריאות + HIV.
8.    טופס רישום מלא.
9.    טופס רישום לאוניברסיטת האם בחו"ל.
10.    דמי הרשמה – 1000 יורו

מסמכים
1.    המסמכים צריכים להיות בשפה האנגלית ומאושרים על ידי נוטריון.
2.    לוח זמנים ונהלי הלימודים ימסרו לאחר ההרשמה, תהיה עזרה בקביעת הנושא "המחקרי".
3.    התכנית היא ייחודית – ולכל דוקטורנט מוצמד מנחה מטעם האוניברסיטה.
4.    הנסיעה לקמפוס האוניברסיטה בחו"ל, תתבצע לאחר תאום לוח זמנים עם המנחה האקדמי.
5.    יושם דגש על טיפוח המחקר היישומי בכל נושאי המחקר.
6.    התואר האקדמי הוא של אוניברסיטת "בבש-בולאי" קלוז'-נפוקה, רומניה ולא של ישראל. האחריות האקדמית היא של האוניברסיטה.
7.    הנציג ילווה ויתמוך בסטודנט רק מבחינה מנהלית, אדמיניסטרטיבית.

נושאים לעבודות מחקר
בתחום מנהל חינוכי, מנהל ציבורי, כלכלה ומנהל עסקים, חינוך, גיאוגרפיה, מדעי המדינה, חינוך מיוחד, לימודי יהדות, היסטוריה, סוציולוגיה, ספרות, פילוסופיה, מתמטיקה, פיזיקה, פסיכולוגיה, משפטים, מדעי החקלאות ועוד.

הפסקת לימודים
סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו חייב להודיע על כך בכתב. הודעה שנמסרה בטלפון או בעל פה לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת הלימודים, הסטודנט יחויב בתשלום עבור התקופה שבה למד, (צמוד לשער היורו).

התחייבות לתשלום שכר הלימוד
אני החותם/ת מטה מאשר/ת ומצהיר/ה כי קראתי את הוראות שכ"ל והן ברורות לי, ואני מתחייב/ת לשלם לכם את מלא שכר הלימוד עבור הלימודים בהם אני מעוניין/ת בהתאם להודעתכם, שיעור אשר ייקבע כשכר לימוד, במועדים ובתנאים כמפורט בהוראות תשלום שכ"ל וכפי שיקבעו על ידכם.
ידוע לי כי אם אהיה מעוניין/ת להפסיק את לימודי, עליי להודיע על כך בכתב.